ОПИТНА СТАНЦИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - гр. ТЪРГОВИЩЕ

Биографична справка

БИОГРАФИЧНА СПРАВКА НА НЯКОИ УЧЕНИ, ДОПРИНЕСЛИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА НАУКАТА В СТАНЦИЯТА

Ст.н.с.Съби Трифонов - роден на 21.09.1931г. в гр.Попово. Завършва висше образование в Селскостопанската академия през 1954г. и започва работа като агроном в гр.Попово. От 1963г. - 1970г. става Директор на Комплексна опитна станция- гр.Търговище, когато се полагат основите и се създават условия за научна, изследователска и внедрителска дейност. Работи в областта на полевъдството за разработване на нови технологии за отглеждане на полските култури. През 1979г. става Директор на дирекция “Координация и планиране на науката” към Селскостопанска академия - гр.София.

Ст.н.с.к.с.н. Димитър Петров Димитров - роден на 04.01.1920г. в гр.Шумен. През 1949г. завършва висше образование в Селскостопанска академия-гр.София. От 1963г. започва работа в КОС ”акад.Т.Черноколев”-гр.Търговище. За високи постижения в областта на овцевъдството е награден със златен орден (1961г.), сребърен орден (1963г.) и с орден “Кирил и Методий”- І степен. През 1975г. със съответно авторско свидетелство е признат за изобретател на Североизточна Българска тънкорунна порода овце. Като научен сътрудник по Овцевъдство работи 28 години от трудовия си стаж. Има 260 научни и научнопопулярни статии, 2 брошури и една книга, автор и съавтор на 60 научни труда.

Ст.н.с. Христо Папуров - роден на 19.08.1922г. в с.Вардун окр.Търговищки. През м.юни 1949г. завършва висшето си образование в Агрономическия факултет гр.София със специалност “животновъдство”. От 1963г. постъпва като научен сътрудник по говедовъдство в КОС-гр.Търговище. Завършва краткотрайни курсове по бонитировка, обработка на фуражите, биометрична обработка на данните в животновъдството. През 1966г. заминава в Чехословакия на специализация по въпросите за промишленото кръстосване и окачествяване на месото. През 1969г. разработва програма за създаване на черно-шарена популация, подходяща за отглеждане при промишлени условия и започва кръстосване на Българското червено говедо с Фрезийски, а след това с Холщайн-фрезийски бици. Автор е на породата “Българско черно-шарено говедо”. През 1975г. завежда секция “говедовъдство” към станцията. Награждаван е от Селскостопанската академия и от Министерството на земеделието и хранителната промишленост за някои постижения и рационализации.

Ст.н.с.к.б.н. Георги Георгиев - роден на 17.07.1938г. в с.Манастирци, Търговищки окръг. През 1964г. завършва висшето си образование в селскостопански институт -гр.София със специалност зоотехника. От 1972г-1974г. е аспирант към института по биология и патология на размножаването и незаразни болести - гр.София. През месец май 1975г. получава научна степен”кандидат на биологичните науки”. На 01.06.1978г. постъпва в ОСГО”акад.Т.Черноколев”-гр.Търговище като научен сътрудник, а от 01.06.1979г. става неин Директор. По това време се създава съвременна лаборатория за изкуствено осеменяване и интензификация на размножителния процес при животните, снабдена с необходимата апаратура. Създава се депо за ценни разплодни кочове. Започва работа по създаване на месодайно говедовъдство, разработват се въпроси, свързани с ефективното оползотворяване на фуражите и земите, с хранене на животните и повишаване на тяхната заплодяемост.

Ст.н.с.к.с.н. Димитър Димитров - роден през 1936г. Завършва Висшия селскостопански институт -гр.Пловдив и постъпва в КОС като завеждащ производствен участък, а от 1968г. е назначен като агроном по семепроизводство. Спечелва конкурс за задочни аспиранти и от 01.01.1969г. е зачислен към катедра “Растениевъдство” на ВСИ-гр.Пловдив. Изследванията са водени в КОС-гр.Търговище. През 1974г. успешно защитава дисертация за научна степен “кандидат на селскостопанските науки”. Работи в направление селекция на фуражните култури- многогодишна ръж, звездан, бяла детелина, тръстиковидна власадка, пасищен райграс и зимен фий и новата фуражна култура хераклеум. Създава сортовете Звездан “Търговище 1 “ и Бяла детелина “Търговище 40” .